App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Trường Sinh Tiên Mộ

0

1

87

« vô địch chữ + du lịch vạn giới + tùy tâm + bình thản phong + không nữ chính + vai phụ + đốt »

"Trăm vạn năm tại ta đến nói, cũng chỉ là sớm chiều thôi."

Tiên mộ tại Linh Trần giới tồn tại vô số tuế nguyệt, đêm tối, một bộ thanh y từ tiên mộ mà ra.

Hắn du lịch thế gian, tiêu diêu tự tại, trải qua vô số, hắn là một phương Tiên Đế, là tửu quán chưởng quỹ, là tông môn tông chủ, là thần y thánh thủ, là thanh y kiếm tiên, là qua sông người chèo thuyền, là đồng ruộng chi nông...

Ta tên Lục Trường Sinh, chân đạp thời gian mà đi, siêu thoát đại đạo bên ngoài, không tại trong ngũ hành, nghịch sinh tử, chuyển luân hồi, thế gian thần ma gặp ta tận cúi đầu! ! (đại lão vô địch chữ, không phải Trường Sinh Cẩu Đạo )(quyển sách nguyên danh, Trường Sinh tiên mộ )

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play