App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Thần Hào: Ta Thật Chỉ Muốn Trực Tiếp Hằng Ngày A

0

0

6

#Đô thị hệ thống, #thần hào, #trực tiếp

Hằng ngày trực tiếp hệ thống.

Ngày thứ nhất, mỗi trực tiếp một giây đồng hồ, thu được tiền mặt tưởng thưởng 1 nguyên tiền.

Một giờ 3600 giây, chính là 3600 nguyên, một ngày 24 giờ, chính là 86400 nguyên.

Ngày thứ hai, mỗi trực tiếp một giây đồng hồ, tưởng thưởng 2 nguyên tiền.

Ngày thứ ba, mỗi trực tiếp một giây loại, tưởng thưởng 3 nguyên tiền.

Người chơi trực tiếp ngủ một đêm, nhan trị +1.

Người chơi trực tiếp ăn một bát mì gói, lực lượng +1.

Người chơi trực tiếp nhảy dây 100 lần, lực chân +1, thể mỡ -1.

Người chơi trực tiếp hít đất, lực cánh tay +1, giường lực +1...

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play