App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Đế Quốc Đại Phản Tặc

0

0

86

(quyển sách vì là truyền thống lịch sử tưởng tượng văn, chậm tiết tấu, chậm nóng hình. )

Một năm này, hơn mười Châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.

Một năm này, năm phiên trấn lớn cắt cứ, phiên vương làm loạn. . . .

Một năm này, Trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong Sơn một tên đại sơn tặc.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play